Statut

Statut Stowarzyszenia „Przedsiębiorcy z wyboru”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

&1  

Stowarzyszenie „Przedsiębiorcy z wyboru”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

&2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.

&3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Śląskiego.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

&4

1.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2.Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach(Dz.U. z 2001 r., poz. 855), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., poz. 873) oraz niniejszego statutu.

&5

Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

&6

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

&7                                              

Stowarzyszenie do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

                                                 

           

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

&8                                         

Celem stowarzyszenia jest:

 • Promowanie przedsiębiorczości  
 • Prowadzenie szkoleń i wykładów dot. działalności gospodarczej
 • Organizowanie kursów/szkoleń mających na celu kształcenie przedsiębiorców
 • Organizowanie targów, konferencji, spotkań dla przedsiębiorców    
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój     przedsiębiorczości
 • Utworzenie społeczności lokalnych przedsiębiorców

&9                                            

1.Stowarzyszenie swe cele realizuje przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych w zakresie:

– Stworzenie interaktywnej strony internetowej

– Stworzenie znaku/gadżetu scalającego projekt

– Współpracę ze środowiskiem praktyków

– Współpracę ze środowiskiem akademickim

– Wydawanie periodyków, broszur, książek

2.Wszystkie działania będą odbywać się z poszanowaniem aktualnie obowiązujących

przepisów prawa.

Rozdział III Działalność

&10                                             

Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych w zakresie:  

1.Działalność odpłatna .

– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Rozdział IV. Członkowie Stowarzyszenia

                                                         &11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 3. zwyczajnych,
 4. wspierających,
 5. honorowych.

&12                                 

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia deklaracji.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

&13                                                     

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

&14                              

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

&15                              

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni .
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi mają obowiązek dbać o dobre imię Stowarzyszenia, są zwolnieni ze składek członkowskich.

&16                       

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia przez Zarząd:

z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,

 • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział V. Władze Stowarzyszenia

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

&18

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż jedną osobę.

&19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

&20

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lat.

                                         Walne Zebranie Członków

&21

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako Sprawozdawcze, i co 3 lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Zawiadomienie dokonywane telefonicznie lub mailowo. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie, który następuje 30 minut po pierwszym zebraniu. W tym trybie podejmowane uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych.
 4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 6. z własnej inicjatywy,
 7. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
 8. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

&22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 1.     uchwalanie zmian statutu,
 1. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 2. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie nadania godności członka honorowego,
 7. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

                                                                     Zarząd

&23

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 osób, które wybierają spośród siebie Prezesa.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

&24

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

g.zwoływanie Walnego Zebrania. Komisja Rewizyjna

&25

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, które wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

&26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia.
 4. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi, e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
 5. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział VI. Majątek i gospodarka finansowa

&27

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 1. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej (przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14.03.2014 r. o zasadach organizowania zbiórek publicznych),

ze sponsoringu,

 1. dotacje, subwencje, udziały, lokaty
 2. dochody z działalności gospodarczej
 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 4. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

&28

Stowarzyszenie ma statutowy kolegialny organ kontroli/nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej/nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli/nadzoru:

 1. a) nie mogą być członkami organu: zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 1. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 2. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

&29

Członkowie organu zarządzającego Stowarzyszeniem nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego ani przestępstwo skarbowe.

&30

Zabrania się:

 1. a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 1. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 2. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu zawartego w niniejszym statucie,
 3. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Działalność gospodarcza

&31

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 września 1997r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr 330 z późn, zm.) oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów. kosztów i wyników każdej z form działalności oraz działalności gospodarczej.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w przedmiocie:
 3. wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
 4. wydawanie gazet (PKD 58.13.)

c.wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)

 1.    działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
 2.    działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z.)
 3.     pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)

Sposób reprezentacji

&32

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VII. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

&33

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

&34

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia i wyznacza likwidatora.

Rozdział VIII. Przepisy końcowe

&35

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

&36

Niniejszy statut podlega prawu polskiemu. W sprawach spornych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego. W przypadku ewentualnych sporów wynikłych z niniejszego statutu, właściwy będzie Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach.